Loading..

Lütfen Bekleyiniz...

Etik Kurul Çalışmaları.

5176 sayılı Kanunun 3. maddesine göre Kamu Görevlileri Etik Kurulu,

•  Kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik davranış ilkelerini hazırlayacağı yönetmeliklerle belirlemek,

•  Etik davranış ilkelerinin ihlal edildiği iddiasıyla re'sen veya yapılacak başvurular üzerine gerekli inceleme ve araştırmayı yaparak sonucu ilgili makama bildirmek,

•  Kamuda etik kültürünü yerleştirmek üzere çalışmalar yapmak veya yaptırmak ve bu konuda yapılacak çalışmalara destek olmak,

•  Kanun kapsamındaki kurum ve kuruluşlardan başvuru konusu ile ilgili olarak bilgi ve belge istemek, ilgili temsilcileri çağırıp bilgi almak,

•  Gerektiğinde mal bildirimlerini incelemek (Mal bildirimlerindeki bilgilerin doğruluğunun kontrolü amacıyla, ilgili kişi ve kuruluşlar -bankalar ve özel finans kurumları dahil- talep edilen bilgileri en geç otuz gün içinde Kurula vermekle yükümlüdürler.),

•  Hediye alma yasağının kapsamını belirleme ve en az genel müdür veya eşiti seviyedeki üst düzey kamu görevlilerince alınan hediyelerin listesini gerektiğinde her takvim yılı sonunda bu görevlilerden istemek,

görev ve yetkilerine sahip bulunmaktadır.

Kurul, vatandaş odaklı, dürüst, güvenilir ve adil kamu hizmeti sunulmasında büyük önem taşıyan etik davranış ilkelerinin, kamu yönetimi, iş dünyası ve toplumsal yapıda benimsenmesi ve ülkemizde etik kültürün yerleşmesi amacıyla çalışmalarda bulunacaktır. Kurul çalışmalarını kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, özel sektör kuruluşları, meslek kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği içerisinde gerçekleştirecektir.

Kamu yönetiminde etik davranış ilkelerine uygunluğun iyi yönetişimin temeli olduğu bilinciyle, kamu görevlilerinin uyması gereken etik davranış kuralları ve hediye alma yasağının kapsamı ile bu kuralların ihlali iddiasıyla yapılacak başvurularda izlenecek yönteme ilişkin yönetmelikler Kurul tarafından hazırlanacak ve kamuoyuna duyurulacaktır.

Etik Kurul Faaliyet

Kurumumuz Bilgi İşlem Biriminin ihtayacı olan Veri Depolama Ünitesi (Storage) alımında hediye edilen Veeam yedekleme yazılımı ilgili birim tarafından kullanılmak üzere demirbaş kayıtlarına alınmıştır.

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Etik Kurulu

Müdürlüğümüz Etik Komisyonu, 22.09.2021 tarih ve 2753071 sayılı Makam oluru ile AOÇ Müdür Yardımcısı Başkanlığında, Üye Personel ve Destek Hizmetleri Müdürü, Üye Muhasebe ve Mali İşler Müdürü oluşmuştur.

Etik Komisyonu Üyeleri Özgeçmişi İçin Tıklayınız