Loading..

Lütfen Bekleyiniz...

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ 2015-2016 YILI KİT ÜST KOMİSYONU TOPLANTISI


Atatürk Orman Çiftliği Müdürü Sayın Yener YILDIRIM, Atatürk Orman Çiftliği 2015-2016 yılı denetim raporlarını KİT Komisyonuna sunuş konuşmasında;

Türkiye Cumhuriyeti bağımsızlık mücadelesini kazandıktan sonra, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, başta ekonomi olmak üzere diğer alanlarda da ülkenin kalkınmasına ve ilerlemesine yönelik çalışmalara hızla başlamış, genç Cumhuriyetin verimli arazilerini işlemek, Türk çiftçisine azim ve kararlılıkla neler yapılabileceğini göstermek gayesiyle 1925 Mayıs ayında, Ankara’da çorak ve verimsiz arazide bir çiftlik kurmuştur.

Uzmanlar; Atatürk’e buranın çiftlik kurulması için gerekli vasıfları taşımadığına dair raporlar sunmuşlardır. Hatta o dönemin tarım uzmanları, Orman Çiftliği arazisinde tarım imkânları hakkında verdikleri raporda “Bu öyle bir teşebbüstür ki, elverişsiz toprak ve iklim koşulları altında burada ya sabır tükenir yahut ta para” demişlerdir. Gazi Mustafa Kemal bu tespitler karşısında; “İstediğim yer böyle bir yer olmalıdır. Ankara’nın kenarında hem batak hem çorak hem de fena bir yer. Bunu biz ıslah etmezsek kim gelip ıslah edecektir.” diyerek çiftlik kurma fikrinden asla vazgeçmemiştir.

Kurulduğu yıllardaki adı Gazi Orman Çiftliği olan Atatürk Orman Çiftliği, 1937 yılında Atatürk tarafından  feragat mektubuyla hazineye devredilmiştir. 1938 yılında Devlet Ziraat İşletmesi Kurumu’na bağlanmıştır. 1950 tarihine kadar 12 yıl bu statüde işletilen Çiftlik, Atatürk’ün feragat mektubu doğrultusunda 24.03.1950 tarihinde çıkarılan 5659 sayılı Kanun’la günümüzdeki hüviyetine kavuşmuştur.

Bugün, Atatürk Orman Çiftliği, Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı ve tüzel kişiliğe haiz kamu kuruluşudur.

Atatürk Orman Çiftliği, hazineye bağışlandığında yaklaşık 55.538 dekar araziye sahipken; yaklaşık 22.282 dekar arazi varlığı 1939-1983 yılları arasında çıkarılan yasalarla ve Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumu Yönetim Kurulu Kararları ile; Milli Savunma Bakanlığı, Hazine ile çeşitli kurum ve kuruluşlara satılmış veya devredilmiştir.

Müdürlüğümüz arazilerinin satışı veya devri ile ilgili 1983 yılından günümüze kadar kanun çıkarılmamış olup, günümüzde mevcut arazi varlığı 33.256 dekardır.

Kurumumuz; gıda, tarım, çevre, eğitim ve kültürel alanlarda faaliyet göstermektedir.

Atatürk Orman Çiftliği, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün feragat mektubunda da belirtildiği üzere “ … çiftliklerin, yerine göre araziyi ıslah ve tanzim etmek, muhitlerini güzelleştirmek, halka gezecek, eğlenecek ve dinlenecek sıhhi yerler, hiylesiz ve nefis gıda maddeleri temin eylemek… ” amaçlarına hizmet etmektedir.

Kurumumuz bünyesinde; Süt Fabrikası, Meyve Suyu ve Bal Fabrikası ve Bitkisel Üretim Müdürlüğü'nde çeşitli üretimler yapılmaktadır.

Atatürk Orman Çiftliği’nin kuruluş yıllarında ağaçlandırma çalışmalarına büyük önem verilmiş; ancak daha sonraki yıllarda ağaçlandırma çalışmalarına uzun süre ara verilmiştir. 2000'li yıllarda tekrar ağaçlandırma faaliyetlerine önem verilerek arazi varlığımızın % 67’sine tekabül eden yaklaşık 22.200 dekar alan ağaçlandırılarak; park, orman ve rekreasyon alanlarına dönüştürülmüştür.

Müdürlüğümüz arazileri 1998 yılında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun kararıyla 1. derece doğal ve tarihi sit alanı ilan edilmiştir.

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü’nde 66 memur, 369 işçi ile birlikte toplam 435 kişi istihdam edilmektedir. Bünyemizdeki toplam 154 adet kiralık alanın 85 adedi kamu kurum ve kuruluşlarına, 69 adedi ise gerçek ve tüzel kişilere kiralanmıştır.

Kurumumuz bütün yatırım ve cari harcamalarını kendi öz kaynakları ile karşılamakta; Bakanlığımızdan ödenek ve hazineden herhangi bir yardım almamaktadır.

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü’nün 2018 yılı bütçesi 108.500.000 TL’dir.